Licencja ODbL

OpenDataCommons Open Database License w wersji 1.0 (ODbL 1.0) jest otwartą licencją typu “Uznanie autorstwa”, “Na tych samych warunkach” (Attribution, Sharealike) i jest licencją, którą ta organizacja zaleca do publikowania otwartych danych wszelkiego rodzaju.

Licencje OpenDataCommons nie mają wersji dostosowanych do lokalnych systemów prawnych takich, jak niektóre licencje Creative Commons. Obowiązującą jest zawsze wersja opublikowana przez ODC w języku angielskim pod adresem http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/.

Dla celów poglądowych ponieżej zamieszczamy tłumaczenie pełnego tekstu licencji na język polski.  Nie jest to tłumaczenie tej licencji na polski system prawny.  Ani OpenDataCommons – twórca licencji, ani OpenStreetMap Foundation – ciało publikujące bazę danych OpenStreetMap, nie zatwierdzają tłumaczeń licencji jako równoważne z wersją oryginalną i nie publikują danych na licencjach innych niż oryginalna wersja ODbL 1.0.

Same teksty licencji OpenDataCommons objęte są licencją CC-BY.

Zastrzeżenia

Open Data Commons nie jest kancelarią prawną ani nie oferuje usług prawniczych.

Open Data Commons nie jest związane z Licencjobiorcą w sposób formalny. Otrzymanie przez Licencjobiorcę tego dokumentu nie powoduje powstania relacji typu klient – doradca prawny.  Przed wykorzystaniem tego dokumentu należy zasięgnąć rady odpowiednio wykwalifikowanego prawnika praktykującego zawód w Państwa jurysdykcji.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za szkody.  Ten tekst ma charakter informacyjny.  Open Data Commons nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód mogących powstać w wyniku jego wykorzystywania.

ODC Open Database Licence Agreement (ODbL) wersja 1.0

Wstęp

Open Database Licence (ODbL) jest umową licencyjną mającą na celu umożliwienie użytkownikowi swobodną redystrybucję, modyfikację i korzystanie z Bazy Danych przy zachowaniu tych samych swobód dla innych.  Ponieważ wiele baz danych objętych jest prawami autorskimi, ten dokument udziela licencji na te prawa.  Pewne systemy prawne, w szczególności system prawny Unii Europejskiej, zawierają konkretne zapisy chroniące bazy danych; dokument ten odnosi się również do nich.  Ponadto OdBL stanowi umowę prawa cywilnego nakładającą na użytkowników pewne obowiązki w zamian za dostęp do Bazy Danych.

Zawartość bazy danych może być wielorakiego rodzaju (przykładowo: obrazy, materiały audiowizualne, oraz dźwięki, w ramach pojedynczej bazy), w związku z czym ODbL reguluje jedynie prawa obejmujące bazę danych, nie zaś indywidualne elementy zawartości bazy.  Licencjodawca powinien więc wykorzystać ODbL w połączeniu z inną licencją na samą zawartość bazy, jeśli istnieje jednorodny zbiór praw obejmujących całą tę zawartość.  Jeżeli zawartości dotyczą różne zbiory praw, Licencjodawca powinien wyszczególnić jakie uprawnienia udzielane są dla jakich elementów bazy, lub w inny sposób wyjaśnić które prawa będą miały zastosowanie.

W pewnych przypadkach zawartość bazy danych, lub sama baza danych, mogą być objęte innymi zapisami prawa nie ujętymi w tym dokumencie, takimi jak: umowy prawa cywilnego, ochrona znaków handlowych dla nazw, ochrona danych osobowych dla danych zawartych w bazie.  Zalecane jest więc skonsultowanie z innymi dokumentami lub uzyskanie dalszych praw w przypadku wykonywania czynności nie opisanych w tej Licencji.


Licencjodawca (według definicji poniżej)

i

Licencjobiorca (według definicji poniżej)

ustalają co następuje:

1.0 Definicje

Baza Danych (Database) – zbiór materiałów (Zawartość) ułożonych systematycznie lub metodycznie i dostępnych w sposób elektroniczny lub inny sposób oferowany na warunkach niniejszej Licencji.

Dyrektywa o Bazach Danych (Database Directive) – oznacza Dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 w sprawie ochrony prawnej baz danych, z jej późniejszymi poprawkami lub w późniejszej wersji, jeśli istnieje.

Istotne (Substantial) – istotne w sensie jakościowym lub ilościowym lub obydwu.  Wielokrotne i systematyczne Pobieranie Danych lub Wtórne Wykorzystanie nieistotnych części Zawartości może powodować zaistnienie Pobierania Danych lub Wtórnego Wykorzystania Istotnej części Zawartości.

Licencja (License) – oznacza niniejszą umowę licencyjną i jest ona zarówną licencją w sensie ustawy o prawie autorskim oraz Prawa Baz Danych, jak i umową prawa cywilnego.

Licencjobiorca (You) – Osoba korzystająca z praw na warunkach niniejszej Licencji, która wcześniej nie złamała warunków Licencji w stosunku do Bazy Danych, lub taka, która otrzymała od Licencjodawcy jasne zezwolenie na korzystanie na warunkach tej Licencji pomimo wcześniejszego złamania jej warunków.

Licencjodawca (Licensor) – Osoba, która oferuje Bazę Danych na warunkach niniejszej Licencji.

Osoba (Person) – osoba fizyczna lub osoba prawna lub grupa osób zarejestrowana lub nie.

Pobieranie Danych (Extraction) – tymczasowy lub ciągły transfer całości lub Istotnej części elementów Zawartości na inny nośnik w każdy sposób i w każdej formie.

Pochodna Baza Danych (Derivative Database) – oznacza bazę danych opartą na Bazie Danych i odnosi się do dowolnego: tłumaczenia, adaptacji, ułożenia, modyfikacji i wszelkich innych zmian Bazy Danych lub Istotnej części jej Zawartości.  Termin ten obejmuje między innymi Pobieranie Danych i Wtórne Wykorzystanie całości lub Istotnej części Zawartości w nowej Bazie Danych.

Prawo Baz Danych (Database Right) – oznacza prawa wynikające z rozdziału III („Prawo sui generis”) Dyrektywy o Bazach Danych (z jej poprawkami i tak jak została ratyfikowana przez kraje członkowskie) w tym pobieranie danych i wtórne wykorzystanie całości lub Istotnej części Zawartości oraz wszelkie inne prawa tego typu dostępne w prawie właściwym według postanowień paragrafu 10.4.

Produkt (Produced Work) – dzieło (takie jak: obraz, materiał audiowizualny, tekst lub dźwięk) będące wynikiem Używania całości lub Istotnej części Zawartości (przy pomocy wyszukiwania lub w inny sposób) tej Bazy Danych, Pochodnej Bazy Danych lub tej Bazy Danych jako elementu Zbiorowej Bazy Danych.

Publicznie (Publicly) – w sposób skierowany do Osób innych niż Licencjobiorca i Osób pozostających pod kontrolą Licencjobiorcy zarówno poprzez posiadanie przez niego więcej niż 50% własności jak poprzez możliwość kierowania działaniami Osoby przez Licencjobiorcę (przykładowo poprzez umowę o niezależne usługi konsultacyjne).

Udostępniać (Convey) – oznacza Używać Bazy Danych, Pochodnej Bazy Danych lub Bazy danych jako części Zbiorowej Bazy Danych, w sposób pozwalający jakiejś Osobie na otrzymanie kopii Bazy Danych lub Pochodnej Bazy Danych.  Udostępnianie nie następuje w przypadku interakcji z użytkownikiem przez sieć komputerową, ani w przypadku tworzenia lub Używania Bazy Danych, tam, gdzie nie następuje przekazanie kopii Bazy Danych lub Pochodnej Bazy Danych.

Używać (Use) – oznacza każde działanie objęte prawem autorskim lub Prawem Baz Danych w oryginalnym medium i każdym innym; i zawiera w sobie między innymi redystrybucję, kopiowanie, publiczne wykonywanie, publiczne pokazywanie, i tworzenie prac pochodnych Bazy Danych, a także modyfikowanie Bazy Danych w sposób jakiego może wymagać technicznie korzystanie z niej w innym trybie lub formacie.

Wtórne Wykorzystanie (Re-utilisation) – każda forma publicznego udostępniania całości lub Istotnej części Zawartości poprzez redystrybucję kopii, wynajem, transmisję sieciową lub inną.

Zawartość (Contents) – zawartość tej Bazy Danych, w tym: informacje, niezależne dzieła i inne materiały włączone do bazy danych.  Przykładowo zawartość Bazy Danych mogą stanowić dane faktyczne, dzieła takie jak obrazy, materiały audiowizualne, teksty czy dźwięki.

Zbiorowa Baza Danych (Collective Database) – oznacza tę Bazę Danych w stanie niezmodyfikowanym jako część zbioru niezależnych baz danych, które zostały ułożone w jedną całość.  Dzieło będące Zbiorową Bazą Danych nie będzie traktowane jak Pochodna Baza Danych.

Definicje w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i vice versa.

2.0 Zakres

2.1 Skutki prawne Licencji.  Niniejsza Licencja jest:

 1. Licencją według prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 2. Licencją Praw Baz Danych; oraz
 3. Umową prawa cywilnego między Licencjodawcą i Licencjobiorcą.

2.2 Prawa objęte Licencją.  Niniejsza Licencja obejmuje prawa chroniącę Bazę Danych, włączając:

 1. Prawo autorskie.  Jakiekolwiek prawa autorskie i prawa pokrewne w Bazie Danych.  Licencjonowane prawa autorskie obejmują każdy indywidualny element w Bazie Danych ale nie obejmują praw autorskich Zawartości niezależnych od tej Bazy Danych.  Szczegóły zawarte są w paragrafie 2.4.  Prawa autorskie różnią się pomiędzy jurysdykcjami, ale prawdopodobnie obejmują: model lub schemat Bazy Danych czyli strukturę, ułożenie i organizację Bazy Danych, a mogą także obejmować tabele i indeksy Bazy Danych; arkusze wprowadzania i wyświetlania danych; i nazwy pól Zawartości zapisanej w Bazie Danych;
 2. Prawa Baz Danych.  Prawa Baz Danych obejmują jedynie Pobieranie Danych i Wtórne Wykorzystanie całości lub Istotnej części Zawartości.  Prawa Baz Danych mogą mieć zastosowanie nawet, kiedy nie istnieją prawa autorskie do Bazy Danych.  Prawa Baz Danych mogą również mieć zastosowanie, kiedy Zawartość zostanie wyjęta z Bazy Danych i jej elementy wybrane i ułożone w sposób nienaruszający stosownego prawa autorskiego; oraz
 3. Umowa.  Jest to porozumienie, którego stronami są Licencjodawca i Licencjobiorca, w sprawie dostępu do Bazy Danych.  W zamian Licencjobiorca akceptuje pewne warunki korzystania z tego dostępu, opisane w niniejszej Licencji.

2.3 Prawa nieobjęte Licencją

 1. Niniejsza Licencja nie ma zastosowania do programów komputerowych wykorzystanych przy tworzeniu i utrzymywaniu Bazy Danych;
 2. Niniejsza Licencja nie obejmuje patentów mających zastosowanie do Zawartości lub Bazy Danych; oraz
 3. Niniejsza Licencja nie obejmuje znaków handlowych związanych z Bazą Danych.

2.4 Związek z Zawartością w Bazie Danych.  Indywidualne elementy Zawartości istniejące w Bazie Danych mogą być objęte innymi prawami, włączając prawa autorskie, patenty, dane osobowe, dobra osobiste.  Niniejsza Licencja nie obejmuje żadnych praw (z wyjątkiem Praw Baz Danych i tych objętych umową) do elementów Zawartości, które istnieją w Bazie Danych.  Przykładowo niniejsza Licencja zastosowana do bazy danych obrazów (Zawartość) nie miałaby zastosowania do praw autorskich dla konkretnych obrazów, które to mogłyby być objęte odrębnymi licencjami lub wspólną licencją rządzącą wszystkimi prawami do tych obrazów.

3.0 Udzielenie praw

3.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej i wypowiadalnej (ale wyłącznie według postanowień rozdziału 9) licencji na Używanie Bazy Danych na czas trwania ochrony stosownych praw autorskich i Praw Baz Danych.  Uprawnienia licencji zawierają w szczególności wykorzystanie komercyjne i nie wyłączają żadnego z pól eksploatacji.  W zakresie możliwym według prawa właściwego, korzystanie z udzielonych uprawnień może zachodzić na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie znanym dzisiaj lub powstałym w przyszłości.

Udzielane prawa obejmują między innymi:

 1. Pobieranie Danych i Wtórne Wykorzystanie całości oraz Istotnej części Zawartości;
 2. Tworzenie Pochodnych Baz Danych;
 3. Tworzenie Zbiorowych Baz Danych;
 4. Tworzenie tymczasowych lub stałych reprodukcji w dowolny sposób i dowolnej formie, w całości lub w części, w tym Pochodnych Baz Danych i jako część Zbiorowej Bazy Danych; oraz
 5. Redystrybucję, transmisję, pokazywanie, pożyczanie, udostępnianie lub publiczne wykonywanie w dowolny sposób i dowolnej formie, w tym Pochodnych Baz Danych i jako część Zbiorowej Bazy Danych.

3.2 Przymusowe warunki licencjonowania.  Celem uniknięcia niejasności:

 1. Niezbywalne przymusowe licencjonowanie.  Tam, gdzie według prawa właściwego istnieje niezbywalne prawo do pobierania wynagrodzenia poprzez przymusowe licencjonowanie, Licencjodawca rezerwuje wyłączne prawo do pobierania takiego wynagrodzenia za korzystanie przez Licencjobiorcę, z praw udzielonych w niniejszej Licencji;
 2. Zbywalne przymusowe licencjonowanie.  Tam, gdzie według prawa właściwego istnieje zbywalne prawo do pobierania wynagrodzenia poprzez przymusowe licencjonowanie, Licencjodawca zrzeka się wyłącznego prawa do pobierania takiego wynagrodzenia za korzystanie przez Licencjobiorcę z praw udzielonych w niniejszej Licencji; oraz,
 3. Dobrowolne licencjonowanie.  Licencjodawca zrzeka się prawa do pobierania wynagrodzenia, zarówno indywidualnie jak i, w przypadku członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania administrującej takie licencjonowanie, przez tę organizację, za korzystanie przez Licencjobiorcę z praw udzielonych w niniejszej Licencji.

3.3 Rezerwuje się prawo do publikacji Bazy Danych na innych warunkach, jak i do zaprzestania publikowania lub udostępniania Bazy Danych.  Należy zauważyć, że Baza Danych może być dostępna na warunkach więcej niż jednej licencji i, że Licencjobiorca może mieć opcję wybrania innej niż niniejsza licencji dla tej Bazy Danych.  Zgodnie z postanowieniami paragrafu 10.4 wszelkie prawa nie udzielone w sposób wyraźny przez Licencjodawcę pozostają zastrzeżone.

4.0 Warunki użycia

4.1 Uprawnienia udzielone w rozdziale 3 powyżej podlegają spełnieniu przez Licencjobiorcę następujących warunków.  Są to nieodłączne warunki niniejszej Licencji.  Jeśli Licencjobiorca przestanie je spełniać będzie naruszał postanowienia Licencji.

4.2 Oświadczenia.  Jeśli Licencjobiorca Publicznie Udostępnia tę Bazę Danych, Pochodną Bazę Danych lub Bazę Danych jako część Zbiorowej Bazy Danych, wtedy jest zobowiązany:

 1. robić to wyłącznie na warunkach niniejszej Licencji lub innej licencji dozwolonej w paragrafie 4.4;
 2. dołączyć kopię niniejszej Licencji (lub, odpowiednio, innej licencji dozwolonej w paragrafie 4.4) lub też jej adres URI (Uniform Resource Identifier) do Bazy Danych lub Pochodnej Bazy Danych, zarówno w Bazie Danych lub Pochodnej Bazie Danych, jak i w stosownej dokumentacji; oraz
 3. zachować wszelkie oznaczenia związane z prawami autorskimi i Prawami Baz Danych oraz informacje dotyczące tej Licencji w stanie niezmienionym.
 4. Jeśli z powodu struktury nie jest możliwym umieszczenie wymaganych informacji w konkretnym zbiorze, wtedy Licencjobiorca ma obowiązek umieścić takie informacje w miejscu (przykładowo w stosownym katalogu), gdzie użytkownicy najprawdopodobniej będą ich szukać.

4.3 Oświadczenia dotyczące Zawartości.  Tworzenie i Używanie Produktu nie wymaga informacji wymienionych w paragrafie 4.2.  Jeśli jednak Licencjobiorca Publicznie Używa Produktu, jest on zobowiązany dołączyć informację związaną z Produktem rozsądnie przygotowaną tak, by każda Osoba korzystająca z, oglądająca, mająca dostęp do, wchodząca w interakcję z, lub w inny sposób mająca kontakt z Produktem miała świadomość pochodzenia Zawartości z Bazy Danych, Pochodnej Bazy Danych lub Bazy Danych jako części Zbiorowej Bazy Danych, oraz tego, że jest ona dostępna na warunkach niniejszej Licencji.

 1. Przykładowa postać informacji.  Następująca notka spełni wymagania paragrafu 4.3:

Contains information from NAZWA BAZY DANYCH, which is made available here under the Open Database License (ODbL).

Zawiera informacje z NAZWA BAZY DANYCH, dostępnej tutaj na warunkach Open Database License (ODbL).

Ciąg NAZWA BAZY DANYCH zastąpiony powinien zostać nazwą Bazy Danych i hiperłączem do jaj adresu URI.  Napis „Open Database License” powinien zawierać hiperłącze do adresu URI tekstu niniejszej Licencji.  Jeśli użycie hipertekstu nie jest możliwe, wtedy Licencjobiorca powinien dołączyć wymagane adresy URI do powyższej notki.

4.4 Licencjonowanie na tych samych warunkach – Sharealike

 1. Wszelkie Pochodne Bazy Danych, których Licencjobiorca Używa Publicznie muszą być licencjonowane wyłącznie na warunkach:
  1. niniejszej Licencji;
  2. późniejszej wersji niniejszej Licencji, podobnej w założeniach do niniejszej Licencji; lub
  3. kompatybilnej licencji.

  Jeśli Licencjobiorca udziela dla Pochodnej Bazy Danych jednej z licencji wymienionych w punkcie (iii), jest zobowiązany do spełniania warunków tejże licencji.

 2. Celem uniknięcia niejasności: Pobieranie Danych lub Wtórne Wykorzystanie całości lub Istotnej części Zawartości w ramach nowej bazy danych jest rozumiane jako tworzenie Pochodnej Bazy Danych i musi być zgodne z postanowieniami paragrafu 4.4.
 3. Pochodne Bazy Danych i Produkty: jeśli Produkt powstały przy użyciu Pochodnej Bazy Danych jest Używany Publicznie, wtedy również ta Pochodna Baza Danych jest Używana Publicznie i musi to zachodzić w zgodzie z postanowieniami paragrafu 4.4.
 4. Licencjonowanie na tych samych warunkach i dodatkowa Zawartość: celem uniknięcia niejasności, Licencjobiorca nie jest uprawniony do dodawania do Pochodnej Bazy Danych według paragrafu 4.4 Zawartości, która jest niekompatybilna z prawami udzielanymi na niniejszej Licencji.
 5. Kompatybilność licencji: Licencjodawcy mogą uprawnić przedstawiciela do ustalenia kompatybilnych licencji według paragrafu 4.4 punktu a. podpunktu (iii).  W takim wypadku publiczne oświadczenie uprawnionego przedstawiciela uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z danej kompatybilnej licencji.

4.5 Ograniczenia licencjonowania na tych samych warunkach.  Wymagania paragrafu 4.4 nie mają zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. Dla uniknięcia niejasności, Licencjobiorca nie jest zobowiązany do licencjonowania Zbiorowych Baz Danych na warunkach niniejszej Licencji, jednak jeśli włącza do nich tę Bazę Danych lub Pochodną Bazę Danych, to niniejsza Licencja nadal ma zastosowanie do tej Bazy Danych lub Pochodnej Bazy Danych jako części Zbiorowej Bazy Danych;
 2. Użycie Bazy Danych, Pochodnej Bazy Danych lub Bazy Danych jako części Zbiorowej Bazy Danych do wytworzenia Produktu nie niesie ze sobą powstania Pochodnej Bazy Danych na potrzeby paragrafu 4.4; i
 3. Używanie Pochodnej Bazy Danych wewnętrznie w ramach organizacji nie jest publicznym, a więc nie podlega wymaganiom paragrafu 4.4.

4.6 Dostęp do Pochodnych Baz Danych.  Jeżeli Licencjobiorca Używa Publicznie Pochodnej Bazy Danych lub Produktu Pochodnej Bazy Danych, musi on równocześnie oferować odbiorcom Pochodnej Bazy Danych lub Produktu przetwarzalną komputerowo (machine-readable) kopię:

 1. całości Pochodnej Bazy Danych; lub
 2. zbiór zawierajacy wszystkie modyfikacje dokonane na Bazie Danych lub metodę dokonania takich modyfikacji na Bazie Danych (taką jak algorytm), włączając wszelką dodatkową Zawartość, które razem obejmują wszystkie różnice pomiędzy Bazą Danych a Pochodną Bazą Danych.

Taka Pochodna Baza Danych (w punkcie a.) lub zbiór zmian (w punkcie b.) musi być udostępniona za cenę nie większą niż rozsądny koszt produkcji fizycznego nośnika oraz nieodpłatnie jeśli przekazywana jest za pośrednictwem Internetu.

4.7 Środki techniczne i dodatkowe ograniczenia

 1. Niniejsza Licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do nakładania żadnych ograniczeń ani środków technicznych (z wyjątkiem postanowień paragrafu 4.7 punktu b.) na Bazę Danych, Pochodną Bazę Danych, lub całość lub Istotną część Zawartości, które zmieniałyby lub ograniczały postanowienia Licencji lub jakiekolwiek uprawnienia w niej udzielane, lub miałyby wpływ lub cel wpłynięcia ograniczająco na możliwość dowolnej Osoby do korzystania z tych uprawnień.
 2. Re-dystrybucja równoległa: Licencjobiorca może nałożyć ograniczenia lub środki techniczne na Bazę Danych, Pochodną Bazę Danych, lub całość lub Istotną część Zawartości (tworząc Ograniczoną Bazę Danych) wbrew punktowi a. paragrafu 4.7 tylko, jeśli udostępni kopie Bazy Danych lub Pochodnej Bazy Danych odbiorcom Ograniczonej Bazy Danych:
  1. bez dodatkowych opłat;
  2. w postaci, która nie zmienia ani nie ogranicza postanowień niniejszej Licencji ani żadnego z uprawnień w niej udzielanych, ani nie ma wpływu czy celu wpłynięcia ograniczająco na możliwość dowolnej Osoby do korzystania z tych uprawnień (udostępniając Nieograniczoną Bazę Danych); oraz
  3. w taki sposób, że Nieograniczona Baza Danych jest dla odbiorcy co najmniej na tyle dostępna w praktyce, na ile jest dla niego dostępna Ograniczona Baza Danych.
 3. Celem uniknięcia niejasności, Licencjobiorca może umieścić tę Bazę Danych lub Pochodną Bazę Danych w środowisku wymagającym uwierzytelnienia, zabezpieczonym hasłem, lub zabezpieczonym podobnymi metodami kontroli dostępu pod warunkiem, że nie zmieni to ani nie ograniczy postanowień niniejszej Licencji ani żadnego z uprawnień w niej udzielanych, ani nie będzie miało wpływu lub celu wpłynięcia ograniczająco na możliwość dowolnej Osoby do korzystania z tych uprawnień.

4.8 Licencjonowanie przez osoby trzecie.  Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.  Zawsze gdy Licencjobiorca przekazuje Bazę Danych, całość lub Istotną część Zawartości, lub dowolną Pochodną Bazę Danych innej osobie w dowolny sposób, Licencjobiorca oferuje odbiorcy licencję dla Bazy Danych na tych samych warunkach jak niniejsza Licencja.  Licencjobiorca nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie zgodności osób trzecich z niniejszą Licencją, ale może egzekwować wszelkie prawa, które posiada do Pochodnej Bazy Danych.  Licencjobiorca bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie modyfikacje Pochodnej Bazy Danych dokonane przez niego lub inną Osobę na jego polecenie.  Licencjobiorca nie może wymuszać żadnych ograniczeń na korzystanie z praw udzielonych lub potwierdzonych niniejszą Licencją.

5.0 Prawa moralne

5.1 Ten rozdział obejmuje prawa moralne, w tym prawo uznania autorstwa Bazy Danych oraz prawo sprzeciwu wobec działań, które mogłyby w inny sposób wpłynąć na dobre imię autora lub innych rodzajów poniżającego traktowania:

 1. Jeżeli prawo właściwe umożliwia wyłączenie praw moralnych, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw moralnych, które mógłby posiadać do Bazy Danych w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo mającej zastosowanie jurysdykcji według paragrafu 10.4.
 2. Jeżeli wyłączenie praw w paragrafie 5.1 punkcie a. nie jest możliwe według prawa właściwego, Licencjodawca zgadza się nie egzekwować żadnych praw moralnych do Bazy Danych i zaniechuje wszelkich żądań opartych o prawa moralne w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo mającej zastosowanie jurysdykcji według paragrafu 10.4.
 3. Tam, gdzie prawo właściwe nie pozwala na wyłączenie ani na oświadczenie nieegzekwowania praw moralnych w paragrafie 5.1 punktach a. i b., autor zachowuje prawa moralne do pewnych aspektów Bazy Danych.

Należy zauważyć, że niektóre jurysdykcje nie umożliwiają wyłączenia praw moralnych, a więc prawa te mogą nadal obejmować Bazę Danych w pewnych jurysdykcjach.

6.0 Licencje ustawowe, wyjątki Praw Bazy Danych i inne prawa nieobjęte Licencją

6.1 Niniejsza Licencja nie ma wpływu na jakiekolwiek uprawnienia do korzystania z Bazy Danych, które Licencjobiorca lub inna Osoba niezależnie posiadają zgodnie z prawem właściwym.  Są to między innymi:

 1. wyjątki od Praw Baz Danych, w szczególności: Pobieranie Zawartości z nie-elektronicznych Baz Danych na potrzeby prywatne, Pobieranie Danych na potrzeby ilustracji w nauczaniu i badaniach naukowych, oraz Pobieranie Danych i Wtórne Wykorzystanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego lub procedur administracyjnych i sądowych.
 2. mechanizm fair dealing, dozwolony użytek lub jakiekolwiek inne prawnie uznane ograniczenie lub wyjątek w ochronie prawno-autorskiej i innych prawach mających zastosowanie.

6.2 Niniejsza Licencja nie wpływa na uprawnienie pełnoprawnych użytkowników do Pobierania Danych i Wtórnego Wykorzystania nieistotnych, oceniając jakościowo lub ilościowo, części Zawartości, bez względu na cel wykorzystania, w tym również przy tworzeniu Pochodnych Baz Danych (mając na uwadze prawa do Zawartości, zobacz paragraf 2.4).  Wielokrotne i systematyczne Pobieranie Danych lub Wtórne Wykorzystanie nieistotnych części Zawartości może jednak skutkować zaistnieniem Pobrania Danych lub Wtórnego Wykorzystania Istotnej części Zawartości.

7.0 Wyłączenie gwarancji i brak zapewnień

7. 1 Baza Danych jest licencjonowana przez Licencjodawcę w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nią Licencjobiorca.  Licencjodawca w najdalej idącym stopniu, na jaki pozwala prawo właściwe nie składa żadnych zapewnień oraz nie udziela żadnych gwarancji a także wyłącza rękojmię, czy to wyraźną, dorozumianą, czy inną.  W szczególności nie składa zapewnień dotyczących tytułu, co do tego, że nie narusza ona praw innych Osób, dokładności lub kompletności, obecności lub nieobecności wad widocznych jak i ukrytych, przydatności Bazy Danych w określonym celu, wartości handlowej i innej.  Prawo właściwe może nie zezwalać na wyłączenia gwarancji dorozumianych, więc mogą one nie mieć zastosowania dla Licencjobiorcy.

8.0 Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo właściwe nie pozwala wyłączyć lub ograniczyć, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada, i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności, za żadne szkody poniesione przez kogokolwiek wynikające z jakiegokolwiek działania na niniejszej Licencji, czy to przez Licencjobiorcę, czy inną Osobę i bez względu na winę Licencjodawcy lub jej brak.  To wyłączenie dotyczy między innymi wszelkich szczególnych, przypadkowych lub następczych szkód takich, jak utrata korzyści, danych, oczekiwanych zysków i pozycji handlowej.  Wyłączenie obowiązuje nawet jeżeli Licencjodawca został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.2 Tam, gdzie prawo właściwe nie umożliwia wyłączenia odpowiedzialności, jest ona ograniczona do rzeczywistych i bezpośrednich strat finansowych, w zakresie w jakim były one skutkiem udowodnionego zaniedbania po stronie Licencjodawcy.

9.0 Wygaśnięcie uprawnień Licencjobiorcy

9.1 Wszelkie naruszenia postanowień lub warunków niniejszej Licencji przez Licencjobiorcę powodują automatyczne wygaśnięcie Licencji ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.  Celem uniknięcia niejasności, licencje Osób, które otrzymały Bazę Danych, całość lub Istotną część Zawartości, Pochodną Bazę Danych lub tę Bazę danych jako część Zbiorowej Bazy Danych od Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji nie wygasają o ile Osoby te korzystają z niej w pełnej zgodności z niniejszą Licencją lub licencją udzieloną według postanowień paragrafu 4.8 niniejszej Licencji.  Postanowienia rozdziałów 1, 2, 7, 8, 9 i 10 nie tracą mocy w efekcie wygaśnięcia niniejszej Licencji.

9.2 Jeżeli Licencjobiorca nie narusza postanowień niniejszej Licencji, Licencjodawca nie może wypowiedzieć uprawnień udzielonych Licencją.

9.3 O ile Licencja nie utraci ważności w trybie paragrafu 9.1, jest ona udzielona Licencjobiorcy na okres ważności praw mających zastosowanie do Bazy Danych.

9.4 Przywrócenie uprawnień.  Jeżeli ustępuje naruszenie postanowień lub warunków niniejszej Licencji po stronie Licencjobiorcy, wtedy pełne uprawnienia udzielone Licencją są przywrócone:

 1. tymczasowo i podlegają one możliwości stałego unieważnienia do upłynięcia 60 dni od ustąpienia naruszenia;
 2. na stałe 60-ego dnia od ustąpienia naruszenia jeżeli Licencjobiorca nie zostanie rozsądnie powiadomiony o przeciwnej decyzji przez Licencjodawcę; lub
 3. na stałe, jeżeli nastąpiło rozsądne powiadomienie o naruszeniu przez Licencjodawcę, jest to pierwszy raz kiedy Licencjobiorca odbiera powiadomienie o naruszeniu od Licencjodawcy oraz Licencjobiorca naprawił naruszenie w terminie 30 dni od odebrania powiadomienia.

Osoby objęte stałym unieważnieniem uprawnień nie mogą być odbiorcami i licencjobiorcami w trybie postanowień paragrafu 4.8.

9.5 Niezależnie od powyższego Licencjodawca rezerwuje prawo do publikacji Bazy Danych na innych warunkach licencyjnych jak i do zaprzestania publikowania lub udostępniania Bazy Danych.  Publikacja Bazy Danych na innych warunkach licencyjnych lub zaprzestanie publikowania Bazy Danych nie powoduje unieważnienia niniejszej Licencji (ani żadnej innej licencji, która została, lub powinna zostać udzielona zgodnie z niniejszą Licencją), a niniejsza Licencja pozostaje w pełnej mocy dopóki nie wygaśnie w sposób opisany wyżej.

10.0 Postanowienia ogólne

10.1 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałe postanowienia i warunki niniejszej Licencji, a wszystkie pozostałe postanowienia Licencji będą ważne i będą egzekwowane w pełnym wymiarze dozwolonym w świetle obowiązującego prawa.

10.2 Niniejsza Licencja stanowi całość postanowień pomiędzy stronami w stosunku do uprawnień dotyczących Bazy Danych.  Zastępuje ona wszystkie wcześniejsze postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Bazy Danych.

10.3 Jeśli Licencjobiorca narusza postanowienia niniejszej Licencji, nie może sam polegać na zapisach tejże Licencji i nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu naruszenia ze strony Licencjodawcy.

10.4 Wybór prawa właściwego.  Licencja jest skuteczna i będzie podlegać prawom stosownej jurysdykcji, w której postanowienia Licencji mają być egzekwowane.  Jeżeli standardowy zestaw praw udzielanych przez stosowne ustawy prawa autorskiego i Praw Baz Danych w danej jurysdykcji zawierają dodatkowe uprawnienia nieudzielone niniejszą Licencją, te dodatkowe uprawnienia zostaną również udzielone w ramach Licencji, tak by mogły zostać spełnione jej postanowienia.