Zawieś numerek…

… a dokładniej, tabliczkę adresową.

Przykładowa tabliczka adresowa

Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wywieszenia tabliczek z numerem domu. Nie jest to obowiązek państwa czy też gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Jest to o tyle istotne, że za brak tabliczki możemy być ukarani mandatem w wysokości do 250 zł.

Prawo geodezyjne na każdego właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nakłada obowiązek oznaczenia nieruchomości. Mimo, że taki obowiązek przewiduje ustawa, ww. osoby muszą zakupić i zamontować tabliczkę na własny koszt. Państwo ani gmina nie zwraca bowiem pieniędzy za tego typu wydatek. Przepisy dotyczące tego zagadnienia wskazują, że na tabliczkach tych musi się znaleźć także nazwa ulicy, a tam, gdzie ich nie ma – nazwa miejscowości.
Wynika z tego, że ozdobny numer na ścianie domu może nie wystarczyć.

Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przepisy te są reliktem minionej epoki, to w rzeczywistości ich istnienie jest uzasadnione. Kierowca karetki pogotowia czy straży pożarnej może mieć problem z trafieniem na miejsce wezwania, a w takiej sytuacji nierzadko liczy się każda minuta. Poza tym dzięki temu można ułatwić pracę listonoszom, kurierom, a nawet rozwozicielom pizzy, bo dzięki temu łatwiej będą mogli znaleźć dany adres i szybciej dostarczyć przesyłkę.
Warto o to zadbać, ponieważ w skrajnym przypadku, może uratować to komuś życie.

Obecnie nie jest to wymagane prawem (dawniej było), ale warto też rozważyć zamontowanie podświetlanego numeru domu, biorąc pod uwagę, że w okresie zimowym robi się ciemno dosyć wcześnie. Na rynku są dostępne podświetlane numery domów, które korzystają z energii słonecznej (tzw. solarne), dzięki czemu nie obciąży to rachunku za energię elektryczną.

 

Wyciąg z ustawy:

Prawo geodezyjne i kartograficzne – (Dz.U.05.240.2027 z późniejszymi zmianami)
Art. 47b.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

A co ma wspólnego z tym OpenStreetMap?
Uczestnicy naszego projektu, w przeciwieństwie do firm tworzących mapy komercyjne, często pozyskują dane bezpośrednio w terenie. Dlatego zależy nam, aby zbierający dane adresowe mieli szansę pozyskać tych danych jak najwięcej.