Statut

Statut Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
Przyjęty w dniu 5 marca 2011 przez Zebranie Założycielskie ze zmianami:

 • przyjętymi 31 marca 2012 przez Walne Zebranie Członków,
 • przyjętymi 1 lutego 2020 przez Walne Zebranie Członków,
 • przyjętymi 21 maja 2022 przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie OpenStreetMap Polska, działające na podstawie niniejszego statutu i zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami.

Art. 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania

Art. 5.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. upowszechnianie wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, geografii, informatyki, nauk o Ziemi oraz ochrony środowiska;
 2. wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych geograficznych;
 3. wspieranie, rozwój i promocja projektu OpenStreetMap, opartego na internetowej bazie danych geograficznych udostępnianych na wolnych licencjach;
 4. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa;
 5. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 6. promocja i wspieranie tworzenia wolnego oprogramowania;
 7. promocja i organizacja wolontariatu;
 8. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Art. 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. tworzenie wolnego oprogramowania wspierającego działanie projektu OpenStreetMap;
 2. prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu współtworzenia i udoskonalania projektu OpenStreetMap;
 3. organizowanie sympozjów naukowych i działań promocyjnych na rzecz projektu OpenStreetMap;
 4. współpracę z centralnymi i terenowymi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 5. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w zakresie geoinformacji w Polsce;
 6. rozpowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w zakresie geoinformacji w praktyce gospodarczej;
 7. współpracę z OpenStreetMap Foundation, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 8. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących działania z zakresu pożytku publicznego;
 9. współpracę międzynarodową dotyczącą działalności statutowej;
 10. współpracę z jednostkami administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, mediami, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, zarówno w kraju jak i za granicą.

Rozdział 3. Członkostwo

Art. 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

Art. 8.

Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia na równi z pozostałymi osobami.

Art. 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. posiada konto w domenie openstreetmap.org,
 2. przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską,
 3. uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków,
 4. opłaciła pierwszą składkę członkowską.

Art. 10.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
 2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia;
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
 3. działać na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 11.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członków wspierających przyjmuje Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 12.

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
 1. uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
 2. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu działania Stowarzyszenia;
 3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w działaniach na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia;
 4. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 13.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek, poza tym posiadają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art. 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. skreślenia decyzją Zarządu z listy członków z powodu co najmniej półrocznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
 4. skreślenia decyzją Zarządu członka wspierającego z listy członków na skutek niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań;
 5. wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom statutowym.

Art. 15.

Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia członkostwa, skreśleniu z listy członków bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Od dnia doręczenia decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

Rozdział 4. Władze

Art. 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

Art. 18.

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji, jest on uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków Stowarzyszenia, w obecności wszystkich pozostałych członków danego organu. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

Art. 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który kieruje jego obradami.
 4. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin obrad.
 5. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 6. Jeżeli postanowienia statutu lub uchwała Walnego Zebrania Członków nie stanowią inaczej, głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne.

Art. 20.

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W dwóch ostatnich przypadkach, Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia Zarządowi stosownego wniosku.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata kalendarzowe.
 4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Art. 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. określanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu;
 5. uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd

Art. 22.

 1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej trzech członków, wśród nich Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.
 2. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego nieobecność głos Wiceprezesa.
 4. Zarząd może określić szczegółowe zasady swojego działania uchwałą.

Art. 23.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków;
 4. przygotowywanie projektu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.

Art. 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

Art. 26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności większości swojego składu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Komisja Rewizyjna może określić szczegółowe zasady swojego działania uchwałą.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 27.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 4. składanie na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 5. Majątek i finanse

Art. 29.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich;
 2. świadczeń finansowych i rzeczowych członków wspierających;
 3. darowizn, spadków i zapisów;
 4. dochodów z własnej działalności;
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 6. zbiórek publicznych;
 7. otrzymanych dotacji;
 8. grantów i subwencji;
 9. przychodów z lokat bankowych, różnic kursowych walut i papierów wartościowych;
 10. umów o finansowanie celowe wskazanych form działalności w zamian za promocję darczyńcy;
 11. odpłatnej działalności statutowej;
 12. oraz innych źródeł dopuszczonych prawem.

Art. 30.

Wysokość oraz tryb opłacania składek członkowskich określa Zarząd.

Art. 31.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Art. 32.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

Art. 33.

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych.