Ogólnopolskie Seminarium Kartograficzne w Krakowie

11 kw.

W dniu 10 kwietnia 2013 roku Sekcja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności wraz Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zorganizowały ogólnopolskie smienarium naukowe nt. “Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów topograficznych”.

W konferencji uczestniczyli między innymi Główny Geodeta Kraju dr Kazimierz Bujakowski, dyr. Jerzy Zieliński z GUGiK, profesorowie Politechniki Warszawskiej, AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz duża grupa reprezentantów uczelni, oraz władz samorządowych.
Po przywitaniu uczestników przez prof. Tadeusza Chrobaka, oraz wstępie prezesa GUGiK rozpoczęły się sesje referatowe.

W pierwszej sesji szczególne moje zainteresowanie wzbudziły dwa referaty: “Generalizacja informacji wysokościowej w bazie danych obiektów topograficznych”, prof. Olszewskiego, oraz “Opracowanie komponentów pochodnych BDOT: map topograficznych i hybrydowych oraz bazy BDOO” zespołu A. Pillich-Kolipińska, A. Głażewski, P. Kowalski. W pierwszym pan profesor szeroko opisuje różne podejścia do generalizacji modelu NMT, zarówno rastrowego jak i TIN, opisując najciekawsze algorytmy stosowane na świecie. W drugim referacie w bardzo przystępny sposób opisano prace naukowców Politechniki Warszawskiej w zakresie budowy linii technologicznej dla opracowań mapy topograficznej i map hybrydowych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych.

W drugiej sesji wystąpienie pani Anny Fiedukowicz dotyczące “Budowy bazy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej dla selekcji obiektów liniowych w opraciu o logikę rozmytą” dotykało interesującego podejścia do tematyki generalizacyjnej. Dotychczasowa praktyka “redakcyjna” wskazuje na stosowanie generalizacji opartej na atrybutach. Zakłada ona pomijanie w mapach o większym obszarze zobrazowania coraz mniejszej ilości “tematów”. Podejście zaproponowane przez prelegenta zakłada wykorzystanie również wykorzystanie wyboru danych na podstawie danych geometrycznych oraz cech topologii (a więc np. dla sieci dróg polnych, pomijanie najpierw tych które nie mają dwóch połączeń z siecią, etc.). Opisuje również podejście do wyboru elementów na podstawie logiki rozmytej – wyborów wielokryteriowych, formułowania kontekstowych reguł decyzyjnych.
W wystąpieniu p. Stanisława Szombary z AGH “Przekształcanie obiektów powierzchniowych w liniowe zależnie od skali w DLM” opisano jedną z metod – Medial Axis Transform. Ta technologia wymaga naszego szerszego zainteresowania w kontekście prac członków naszego stowarzyszenia nad konwersją formatów takich jak DXF (gdzie pracowaliśmy nad problemem błędów topologii i ich likwidacji przez rozpuszczanie bufora).

W sesji trzeciej uwagę moją zwrócił referat pani Izabeli Karszni na temat “Próby formalizacji doboru parametrów generalizacji miejscowości dla opracowań w skalach przeglądowych”. Opisuje on praktyczne podejście do problemu dużej nierównomierności sieci osadniczej, a w konsekwencji pomijania jednostek istotnych lokalnie przy stosowaniu sztywnej skali przedziałowej wielkości miejscowości. Podaje również przykłady wdrożeń takiego zespołu parametrów.

Po zakończeniu sesji II i III odbyły się dyskusje poświęcone referatom. Szczególnie po sesji trzeciej poświęconej głównie problemom “normy rozpoznawalności” rysunku dyskusja była ożywiona, poruszała istotne problemy możliwości percepcji i technologii.
Na zakończenie ponownie wystąpił pan prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podsumowując seminarium oraz określając zarys prac jakimi zainteresowany jest GUGiK w przyszłości w kontekście badań naukowych nad automatycznymi procesami generalizacyjnymi dla redakcji kartograficznej.

W mojej ocenie prezentacje i wystąpienia reprezentantów GUGiK po raz kolejny wskazują na istotny problem – projekt GBDOT – a więc również opracowanie danych przestrzennych, zostały sfinansowane z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wystąpieniach wspominano o działaniach marketingowych i promocyjnych projektu, jak zrozumiałem z kontekstu zdania, dla zwiększenia sprzedaży danych firmom komercyjnym.
Ocenę takiego podejścia pozostawiam wam, oraz przełożonym GGK.

Wg zapewnień organizatorów seminarium wszystkie wystąpienia będą dostępne w ciągu kilku dni na stronie Sekcji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.

Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu OSM Polska za dofinansowanie kosztów mojego uczestnictwa w seminarium.